Lagreglera rätten till en rökfri miljö

Alla människor har rätt att inandas giftfri luft och det är därför dags att börja diskutera utifrån denna rätt istället för rökarnas krav att kunna röka på alla ställen där det inte finns förbud. Frågan har aktualiserats i och med det indiska rökförbudet och det är dags för en debatt kring frågan även i Sverige.

Motståndarna till rökförbud tenderar i hög grad att själva vara rökare eller ha rökt tidigare och menar att det är deras fulla rätt att kunna fortsätta röka på andras bekostnad. Tyvärr är denna grupp ofta högljudd och har få eller inga tankar på de grupper som betydligt mindre förmåga att påverka debatten. De grupper som är en av de hårdast drabbade är små barn och unga som tvingas inandas tobaksrök som kan ge dem skador utöver oangelägenheten att tvingas inandas den giftiga tobaksröken.

Det finns också ett stort ansvar hos de som valt att börja röka och jag menar att detta ansvar ökar med de yngre generationerna som har fått en betydande upplysning om tobakens stora skadeverkningar. Det finns idag relativt få som började röka på tiden då skadorna från tobak var okända och därför menar jag att det finns ett visst större ansvar hos den yngre generationen rökare än den äldre.

Sist men inte minst finns hälsoaspekten av att införa ett allmänt rökförbud och i denna fråga råder det en stor enighet bland alla riksdagens partier om att det finns ett värde i att värna folkhälsan och om man står vid detta så är det dags börja diskutera formerna för att införa ett allmänt rökförbud.

Annonser

13 Responses to Lagreglera rätten till en rökfri miljö

 1. Hanna skriver:

  ”Alla människor har rätt att inandas giftfri luft”, säger du. Hur ställer du dig till den dåliga luften i flertalet städer resulterar i att dess invånare ständigt inandas förgiftad luft som i lika stor utsträckning som tobaksrök är skadlig för dem? (jag vet inte om det är exakt lika farligt, men dock farligt!)

 2. Emil Strand skriver:

  Följdaktligen tycker jag detta är dåligt och förespråkar krafttag emot detta bla. därför förespråkar jag trängselavgifter och dessutom anser jag att man måste generellt minska bilismen vilket jag skrivit om tidigare (och också argumenterat för):

  https://luflund.wordpress.com/2008/01/01/bensinpriset-hojs-ett-viktigt-steg-mot-minskad-bilism/

  I femte stycket berör jag specifikt hälsoaspekten kring detta.

  Men hur ställer du dig till mitt förslag om rätten till rökfri miljö?

 3. Jessica Presits skriver:

  ”Alla människor har rätt att inandas giftfri luft”.

  Något som borde läggas till i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kanske?

  Nej skämt å sido. Men hur långt är du beredd att gå för att inskränka människors rätt att styra sina egna liv?

  Vad jag förstått är tobakens inverkan på indivderna starkt överdriven. Som exempel står det på cigarettpaketen att ”rökning dödar”. Bussåkande dödar också, om man skulle råka krocka. Men inte står det på bussar att ”varning, bussåkande dödar”även om man kan läsa hur ofta som helst i tidningar att personer hit och dit har dött i bussolyckor. Ska vi kanske förbjuda trafik? Det är ju farligt med trafik, det leder till att folk dör!!!

  Enligt min åsikt är folk nu för tiden så rädda för vissa saker att man glömmer att leva. Rekommenderad läsning för dig är ”I trygghetsnarkomanernas land”, du kan få låna den av mig om du vill 😉

 4. Emil Strand skriver:

  Men trafik har en nytta som jag inte ser med rökning. Det är en avägning mellan skadeverkning/risk och nytta. Det vore interessant om du kunde utveckla nyttan med rökning.

  Jag vill inte inskränka människors liv utan utgår i från den liberala frihetens grundtankar som i Luf:s handlingsprogram manifesteras i fösta stycket tredje meningen ”Gränsen för denna frihet går där den ene individens agerande kränker den andres.” Det är just detta jag menar när jag skriver om rätten till giftfri luft. Jag ser inte riktigt att rökarna har rätt att var som helst (utom där förbudet är specifikt) och i vilken mängd som hels förgifta luften för vem som helst. Däremot menar jag att de har rätt att i eget hem (motsv.) röka hur mycket som helst.

  Vidare tycker jag det är fel av nuvarande regeringen att höja skatten på snus då jag anser detta begränsar friheten omotiverat mycket för snusarna och jag kan inte se att det finns så stora skador för andra. Så jag vill på intet sätt inskränka friheten för personer att för eget behov kunna bruka tobak, utan snarare tvärt om!

  Det jag vänder mig emot är följande som de rökande i Sverige bidrar till:

  ”Nästan varje månad avlider i Sverige ett barn i plötslig spädbarnsdöd på grund av passiv rökning. Det finns tillräckligt tillförlitliga dataunderlag för att kunna fastslå att tio spädbarn dör av passiv rökning varje år. Att precisera en kostnad för de samlade
  effekterna av den passiva rökningen i Sverige är svårare på grund av otillräckliga
  underlag, men man beräknar att minst 500 människor varje år dör i sjukdomar som
  orsakats av passiv rökning.” (från rapporten Rökning – produktionsbortfall och
  sjukvårdskostnader)

  Frågorna som skulle vara interessant att få svar på från dig är i vilken mån rökare har rätt at förstöra hälsan hos barn och sjuka? (vilket ju är de känsligaste grupperna och de som tar mest skada) Och om det är rätt att ett spädbarn per månad dör i Sverige för att vi inte vill minimera den passiva rökningen?

 5. Fredrik Brange skriver:

  ”Vad jag förstått är tobakens inverkan på indivderna starkt överdriven.”

  Det skulle jag gärna vilja ha någon källa till.

 6. Fredrik Brange skriver:

  Statens folkhälsoinstitut skriver bland annat följande om cigarettrökning:

  ”Det är idag välkänt att cigarettrökning är den näst störta dödsorsaken i världen och står för den största sjukdomsbördan i vårt land. Varannan rökare i Sverige kommer att dö i förtid på grund av sin rökning. Vad som inte alltid är lika välkänt är att även människor som aldrig har rökt själva dör av rökrelaterade sjukdomar; detta beror på att de varit utsatta för passiv rökning. De har andats in den rök som bildas när någon person i deras omgivning röker.

  Varken ventilation eller filter kan ensamt eller i kombination minska halterna av cigarettrök till de nivåer som anses acceptabla ur hälsosynpunkt. Därför är rekommendationen från WHO att införa 100-procentigt rökfria miljöer som den enda effektiva metoden för att skydda människor mot att utsättas för passiv rökning.

  Data från den nationella folkhälsoenkäten visar att rökningen minskat efter det att rökfria serveringar infördes. Antalet dagligrökare har på två år minskat med 150 000 varav 116 000 är kvinnor.

  Andelen kvinnor som röker dagligen var 19 procent år 2004 procent och har sjunkit till 15 procent år 2006. Bland männen har andelen dagligrökare minskat från 14 procent till 13 procent under samma period. Minskningen är särskilt påtaglig bland kvinnor och män med lång utbildning, där andelen dagligrökare har halverats. I och med att män snusar i mycket större omfattning än kvinnor är andelen dagliga tobaksanvändare bland männen hela 32 procent jämfört med 19 procent bland kvinnorna.

  Sedan rökförbudet på serveringar infördes har det också skett en kraftig minskning av andelen personer som utsätts för miljötobaksrök (passiv rökning). År 2004 var 31 procent av männen utsatta för detta. År 2006 har siffran minskat till 21 procent. Bland kvinnor har andelen minskat från 22 till 15 procent. Andelen som utsatts för tobaksrök på restaurang har sjunkit till några enstaka procent.”

  Jag tror snarare att det är så att de flesta som röker inte är medvetna om hur negativt rökningen egentligen är för deras hälsa.

 7. Hanna skriver:

  Jessica: Att leva leder till döden i 100% av fallen. Akta dig.

  Emil: Jag anser nog att en rökfri miljö är verklighet redan idag. Det är som du vet förbjudet med rökning på restauranger och (alla?) inomhusmiljöer utom det egna hemmet som man i rimlighetens namn borde få bestämma över själv. Om jag förstår dig rätt vill du alltså även införa rökförbud på allmän plats utomhus? Jag tycker inte riktigt att det är motiverat, då man om man önskar alltid kan ställa sig längre ifrån den som röker. Mina egna erfarenheter säger att röken sprids så pass mycket i fria luften att den inte besvärar en om man inte befinner sig inom en två meters radie och mitt i vindriktningen.
  Du är välkommen att motbevisa mig!

  Jag håller med dig ang. att det är vidrigt att spädbarn dör pga passiv rökning. Men man kan också ställa sig frågan var barnet i fråga får i sig dessa gifter. Är det i hemmet där föräldrarna röker? Effekten av ett allmänt rökförbud hade då vart lika med noll.

  Avslutningsvis håller jag med fredrik om att många rökare nog inte är medvetna om hur skadligt rökning är. alla vet vad KOL och cancer är, och att tänderna blir gula och trillar av, men de övriga effekterna tror jag inte är lika kända. Eller så handlar det om en förträngning från rökarens sida, att h?n helt enkelt inte VILL inse vad h?n utsetter sig för.

 8. Jessica Presits skriver:

  Fredrik: Ja, i jämförelse med andra saker som är lika skadliga är den starkt överdriven i min mening. Det är farligt att röka men det är likväl farligt/farligare att göra många andra saker men som det inte finns stora varningsskyltar på i stil med ”x dödar”. Det var det jag menade, men det framgick nog inte i mitt inlägg. Att rökning verkligen är skadligt är dock inget som jag säger emot.

  Hanna: Was that a threat? 😉

  Emil: Precis som Hanna skriver har med all sannolikhet dessa spädbarn inte dött av passiv rökning på allmän plats. Det har nog snarare handlat om väldigt intensiv passiv rökning i hemmet.

  Sen undrar jag fortfarande vad nästa steg är i förbudshetsen. Vi har många allergiker i samhället, ska vi förbjuda parfym på allmän plats? Hundar kanske också borde förbjudas? Och sen måste vi även fråga oss vad ett förbud leder till – och om det är förankrat hos befolkningen. Om man förbjuder rökning på allmän plats kanske det leder till att fler röker inomhus, vilket i sin tur leder till mer passiv rökning för exempelvis barn. Okej, det är lite hårddraget, men faktum är att om man förbjuder en sak som nyttjas av många tenderar det inte att försvinna utan bara att förflytta sig. Exempelvis om vi skulle förbjuda alkoholförsäljning i Sverige skulle rimligtvis många åka över sundet för att inhandla alkohol.

  Kontentan av mitt något osammanhängade tjafs är att man ska akta sig för att förbjuda saker. Att ha incitament såsom höga skatter är en sak (höga skatter på tobak är jag absolut inte emot exempelvis), eller att man upplyser om skadorna av ett visst handlande (rökning), men att förbjuda rakt av tycker jag är fel sätt.

 9. Johan C skriver:

  ”De fria fåglarna plöjer sig väg genom lufthavet. Många av dem når inte sitt fjärran mål. Det må så vara. De dör fria. De liknar på intet vis dem som sträcker på halsarna och kacklar vid mattråget och beklagar sig över ”galningama”. Så småningom kommer dessa kornätare att bli slaktade och uppätna. Så går det för de tama djuren. De löper aldrig någon risk och de mister alla chanser.”

  Av Torgny Segerstedt, 1940

  Postat av

  Johan
  som inte vill ha politiker som prackar på medborgarna hängslen, livrem, flytväst och en stenhård liten cykelhjälm och därefter bäddar ner dem i en låda med bomull och skriver ”fri” på locket… 😉

 10. Emil Strand skriver:

  Ja, det blir något osammanhängande Jessica. Men för all del jag kan mycket väl bemöta det mycket allmänna och ospecifiserade argumentetionen kring förbudshets. Det är ju denna argumentation som känns igen i allt ifrån förbudet mot barnaga på 70-talet till förbudet mot rökning i restauranger och liknande. Och den är lika felaktig då som nu. Det du borde diskutera om du vill vara seriös är när en viss grupps frihet går in på en annan grupps frihet.

  Sen vet du lika väl som jag att jag inte vill förbjuda rökning, utan det handlar om att kunna diskutera utifrån rätten att slippa rök. Så skriv inte att jag vill förbjuda rakt av då detta är fel. Om mer begreänsad rökning skulle ha goda resultat någon satns i världen så skulle det vara i Sverige och rökförbudet mot restauranger diskuterades utifrån dessa premisser men kritikerna fick helt fel och jag är övertygad om att kritiken mot detta förslag faller på samma sätt vid kontakt med verkligheten. Ty det finns innga belägg för att det inte skulle vara så.

  Avseende spädbaran som dör skulle detta givetvis minska med införandet av allmänt rökförbud eftersom rökningen generellt skulle gå ned. Så effekten av ett allmänt rökförbud hade varit betydande och inte alls noll, som du skriver. Det gäller att ha förmågan att se effekter i ett större sammanhang som när vi sänker skatten för att skapa mer arbete. Den direkta effekten är ju knappast mer arbete utan större vinster för företagen. Medan den inderekta effekten blir mer arbete. Så frågan kvarstår om ni tycker det är rätt att ett spädbarn dör per månad pga. passiv rökning eller om ni är beredda att göra något åt det?

  Avseende rökförbud utomhus är det så att människor tenderar generellt att umgås i grupper och därmed blir effekten stor, och möjligheten att alltid ta det avstånd som du föreskriver finns inte på flertalet platser. Ex. i kööer, vid allmänna anlslag, under demonstrationer, kulturverksamhet som musik, på flertalet gågator och liknande i storstäder som ex. Sveriges mest gångtätaste område i Sthlm kring centralstationen (här vistas en halv miljon människor varje dag om jag inte minns fel) osov. och dessutom tenderar dessa områden bli mer vanliga i och med urbanisering, satsningar på kollektivtrafik mm.

  Sen kan man fråga sig om det är icke rökarens uppgift att ställa sig utom räckhåll från röken. Det tycker jag både är en felaktig och märklig utgångspunkt. Med en sådan logik blir det den överkörds fel att vederbörande bafann sig ivägen för bilen osov. Jag tror inte du förespråkar en sådan logik, utan du inser nog att detta är orimligt.

 11. johan richter skriver:

  ”Avslutningsvis håller jag med fredrik om att många rökare nog inte är medvetna om hur skadligt rökning är.”

  Kalla? Kanske underskattas riskerna av passiv rokning men jag har svart att tro att de systematiskt underskattar riskerna for sin egen halsa med tanke pa hur mycket rokningens skadliga effekter diskuteras. Jag har sett uppgifter om att de tvartom overskattar risken av att drabbas av lungcancer t ex.

 12. johan richter skriver:

  For ovrigt ser jag garna ett forbud mot rokning pa offentliga platser men att det tillats pa restauranger, barer och liknande.

 13. womens dresses skriver:

  you can always say which Kanye Western is a great singer but he will never be just like erina jackson-

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: