Energiuppgörelsen, ett steg i rätt riktning

Äntligen lämnar Sverige de destruktiva låsningarna i kärnkraftsfrågan med alliansens historiska uppgörelse.  Att man nu lämnar ett planekonomiskt tänkande baserat på förbud mot de effektivaste energikällorna är mycket positivt, men för att få en effektiv energimarknad måste också regeringen avskaffa taket för antalet reaktorer.

Givetvis skall det fortsatt vara en noggrann prövning av varje kärntekninisk verksamhet, men det skall inte baseras på förbud som finns från gamla politiska uppgörelser. Förhoppningsvis blir energiuppgörelsen ett första steg mot en energipolitik där kärnkraften ingår som en lika självklar del som vattenkraften historiskt har varit. Sannolikheten för att energiuppgörelsen kommer att leda till en omedelbar utbyggnad av kärnkraften är inte så stor med tanke på den nuvarande lågkonjunkturen. Men detta skall givetvis inte tas som intäkt för at kärnkraften är olönsam, vilket kärnkraftmotståndarna försöker hävda.

Efter dagens energiuppgörelse är det rimligt att även omvärdera den linje som Sverige driver internationellt i kärnkraftsfrågor. Sverige bör motverka de förbud om finns i EU angående kärnkraft och öppna upp för användande av kärnteknik för framdrivning av fartyg och rymdfarkoster. Att i högre grad öppna upp för att använda kärnkraft både till lands, till sjöss och i rymden bör även vara en del i den Svenska utrikespolitiken.

Annonser

20 Responses to Energiuppgörelsen, ett steg i rätt riktning

 1. Fredrik Brange skriver:

  Jag är betydligt mer skeptisk mot kärnkraft. Jag tycker inte alls att kärnkraft ska bli en ”lika självklar del som vattenkraften historiskt har varit”. Jag kan acceptera att kärnkraften används under en överskådlig framtid, men jag motsätter mig att man skulle storsatsa på kärnkraften och se den som en permanent lösning. Enligt dagens Sydsvenskan kan de nya kärnkraftverken vara i drift först 2022, och jag är skeptisk till om det verkligen är bra att vi binder oss till kärnkraft (fissionskraft) i mer än ett halvt sekel framöver.

  Uran är förvisso inte ett fossilt bränsle, men det är å andra sidan inte heller förnyelsebart. Det medför inte utsläpp av koldioxid i samma grad som vid förbränning av fossila bränslen, men å andra sidan får vi radioaktivt avfall som måste tas om hand. Kärnkraften ger alltså upphov till nya miljöproblem, och är därför inte en hållbar lösning. En förutsättning för ett hållbart samhälle är bland annat att vi har fungerande kretslopp, och kärnkraft är definitivt inte ett slutet kretslopp.

  Däremot tycker jag att det är bra med forskning inom kärnkraft. Jag ser väldigt positivt på utvecklandet av kärnkraft med fusion. Det skulle ge många gånger mer energi än fissionkraft, det skulle lösa avfallsproblemen och i princip skulle det ge obegränsat med energi med ”mänskliga mått mätt”. Förhoppningsvis kommer ITER och liknande projekt att bidra till bättre tekniker inom området. Givetvis ska man också fortsätta med satsningarna på förnyelsebar energi så som sol, vind och vatten. På en timme instrålar lika mycket energi från solen som mänskligheten använder på ett år, har jag för mig.

 2. Emil Strand skriver:

  Under de senaste decenierna har ju kärnkraften varit en lika självklar del av vår energiförsörjning som vattenkraften och jag tycker detta är positivt, i synnerhet i jämförelse med andra stater. Ang. uranet räcker det ju mycket länge (som jag tidigare kommenterat) och med upparbetning och liknande räcker det längre och blir mindre avfall. Dessutom är förvaringen av avfallet löst, så jag kan inte se några problem med detta.

  Men det interessanta är vad alternativen är och anser man som du att ”men jag tycker inte heller att man ska bygga nya kärnkraftverk. ” så innebär detta en okontrollerbar avveckling med tillika okontrollerbara miljökonsekvenser. Minns att nästa år skall all kärnkraft vara avveckalat enligt den ursprungliga planen och man har lyckats med två reaktorer hittils, trots att avvecklingsförespråkarna haft makten huvuddelen av tiden sedan 1980, och dessutom har det genomförts en effekthöjning av befintliga verk, så effektmässigt har ingen avveckling skett!

 3. Fredrik Brange skriver:

  Som du själv säger är det väldigt svårt att göra sig oberoende av kärnkraft när man väl har börjat använda sig av den. Vi har inte heller lyckats få ett hållbart samhälle, trots att regeringen förespråkar det. Det betyder ju inte att det är en omöjlighet eller att ett ohållbart samhälle skulle vara att föredra.

  När man började använda kol och olja så trodde man också att dessa tillgångar skulle hålla hur lång tid som helst och att förbränningen inte skulle påverka vårt klimat. Om vi nu ersätter kol och olja med uran så byter vi bara ett beroende mot ett annat, ett problem mot ett annat. Det måste bli ett slut på sådana lösningar; vi måste istället hitta lösningar som håller permanent och som inte förstör för vår framtid. Att kärnkraftverken nu måste avvecklas på grund av att de blir för gamla är ett ypperligt tillfälle att ersätta den med förnybar energi. Vi borde verkligen ta till vara på detta tillfälle. Alternativet är att vi binder upp oss under flera decennier på kärnkraft. En utbyggnad av kärnkraften lär också påverka investeringarna i förnybara energikällor.

 4. Emil Strand skriver:

  Det gäller givetvis inte bara kärnkraft utan de flesta energikällor är svåra att göra sig oberoende, så det är knappast något argument mot kärnkraft. Att jämföra visionen om ett hållbart smhälle med målet om kärnkraftens avveckling 2010 är orimligt. Det ena är ett tydligt mål med riksdagsbeslut som med en tydlighet som saknar motsvarighet i efretkrigstiden kommunicerats till folket och där man helt klart har misslyckats. Visionen om ett hållbart samhälle är som nollvisionen mfl. visioner.

  Att jämföra kärnkraften med kol och olja faller på sin egen orimlighet, både vad gäller hållbarhet och miljöpåverkan samt klimatpåverkan. I en värld med 92.3% energi som produceras olja, kol och gas är jag övertygad om att i princip alla miljövänliga alternativ till dessa klimatförstörande energikällor behövs och då i synnerhet kärnkraft. Så därför är jag snarare bekymrad över att bara 44 kärnkraftverk byggs i värden. Sen tycker jag att det är tråkigt att du förespråkar planekonomiska regleringar och förbud på energimarknaden istället för effektiva marknadslösningar.

 5. Fredrik Brange skriver:

  ”Det gäller givetvis inte bara kärnkraft utan de flesta energikällor är svåra att göra sig oberoende, så det är knappast något argument mot kärnkraft”

  Visst, men man kan ju välja mellan att göra sig beroende av mer eller mindre bra energikällor.

  ”Visionen om ett hållbart samhälle är som nollvisionen mfl. visioner”

  Förvisso är det en vision, som är omöjlig att nå. Däremot ska vi sträva mot ett hållbart samhälle, och mer kärnkraft är ett steg i fel riktning.

  ”Sen tycker jag att det är tråkigt att du förespråkar planekonomiska regleringar och förbud på energimarknaden istället för effektiva marknadslösningar.”

  Uppenbarligen har vi helt olika syn på vad planekonomi och marknadsekonomi är. Jag anser att förbud och regler bör finnas i en marknadsekonomi. En grundbult i ett bra samhälle är att människor tar ansvar för sina handlingar. Det är en omöjlighet för de som ansvarar för kärnkraften att ta ansvar för kärnavfallet, då det rör sig om en väldigt lång tidsperiod framöver som det måste förvaras på ett säkert sätt. Du påstår också att problemet med slutförvaring är löst. Jaså, hur vet vi det?

  För övrigt vill jag bara lägga till att det sista du skrev är något motsägelsefullt mot vad som framkommit av tidigare diskussioner. Du har nämligen sagt att du tycker att det är fel att bygga nya vattenkraftverk i Norrland. Är inte detta ”planekonomiskt”? Själv skulle jag faktiskt föredra en utbyggnad och effektivisering av vattenkraften framför kärnkraften!

 6. Emil Strand skriver:

  Det torde vara uppenbart att med den nuvarande uppgörelsen så går vi från ett mer planekonomiskt tänkande till en mer marknadsanpassad energimarknad, där dessutom kärnkraftsproducenterna tar ett större ekonomiskt ansvar. Ang. slutförvar ser jag detta som löst, då man studerat detta länge och sedan har SKB presenterat en lösning och det är väl får energilösningar som granskats så noga och tillika kommunicerats till alla politiker ( så till den milda grad att flertalet beklagar sig över än mer info. från skb om slutförvar)

  Det är inte planekonomiskt att freda älvarna(idén om naturfredade områden kan jag alldrig minnas har stått i konflikt med marknadsekonomi), däremot vore det planekonomiskt att införa tankeförbud kring vattenkraften mm. Vill minnas att inget parti förespråkat att vi bygger ut de sista älvarna, så här står du relativt ensam om att vilja göra kraftiga ingrepp mot både miljö och lokal opinion.

  Men vad är ditt alternativ? Det framstår som om du förespråkar en okontrollerbar avveckling med miljökonsekvenser, ökad risk för energibrist, fortsatta planekonomiska inslag, gigantiska kostnader i form av ersättning till kraftproducerneterna och dyr ny energi. Målet om avveckling 2010 har å det grövat misslyckats och nu förespråkar du en linje som för mig förefaller vara minst sagt illa genomtänkt.

 7. Fredrik Brange skriver:

  Så att freda älvarna står inte i konflikt med marknadsekonomin, men det gör däremot att förhindra att vi skapar ännu mer radioaktivt avfall som kommer att vara ett problem för kommande generationer. Man är naiv om man tror att det finns helt säkra metoder för slutförvar. För det första kan man inte vara säker på detta, då det inte är någon beprövad metod. För det andra är det svårt att förutspå framtida förändringar som kan leda till läckage.

  Vad alternativet är? Att satsa pengar på utbyggnad av förnybar energi, effektivare energianvändning, forskning, och effektivisering av våra vattenkraftverk. Jag motsätter mig också tankeförbud mot kärnkraft, men det innebär inte att jag förespråkar nya kärnkraftverk. Genom nämnda åtgärder är jag övertygad om att man på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt ställer om samhället från kärnkraften!

 8. Emil Strand skriver:

  Till det första du skriver svarar jag, USA, Storbrittaninen mfl. förespråkare för marknadsekonoinett entydigt ja. Och de sistnämnda staterna har inte bara denna åsikten utan har dessutom implementerat det.

  Att du verkar övertygad om att man kan ersätta kärnkraften, är föga lungnande när ingen har presenterat något realistiskt alternativ. Ditt tal om ny energi mm. är det man sa i början av 1980-talet då den avvecklingen misslyckades totalt och då inträffade trots allt Tjernobyl 1986 som ytterligare trycket på för avveckling, men trots det misslyckades man kapitalt och nu förespråkar du en radikalare linje utan mölighet till att riva upp besluten. För bygger vi inga ersättningsverk så kommer vi antingen få elbrist eller driva de gamla vidare, men allat vad detta innebär.

 9. Fredrik Brange skriver:

  Okej, jag tror inte att vi kommer längre i den här diskussionen för vi har helt olika syn på problemet. Du resonerar uppenbarligen kortsiktigt. Idag har vi möjlighet att påbörja byggandet av förnybar energi så att vi kan ersätta kärnkraften vid 2020. Det är inte ekonomiska eller tekniska faktorer som är problemet, utan den politiska viljan som saknas. Det är ju inte konstigt att vi inte ersätter kärnkraften med förnybar energi så länge vi inte ser till att avveckla kärnkraften. Om man som du vill bygga ut kärnkraften helt okontrollerbart så riskerar det att drabba utbyggnaden av förnybar energi.

  Enligt Naturskyddsföreningen (http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/trafik-och-energi/karnkraft/) och Energimyndigheten kan man bygga ut vindkraft till ytterligare 30 TWh till år 2020. Kärnkraften ger idag cirka 70 TWh, men i kombination med effektivare elanvändning och andra förnybara energikällor, är det inga som helst problem att avveckla kärnkraften till 2020. Dessutom bedömer IPCC (FN:s klimatpanel) och IEA (internationella energimyndigheten) att effektivisering och förnybar energi är viktigare än kärnkraft i klimatarbetet, enligt ovanstående länk.

 10. Emil Strand skriver:

  När 92,3% av jordens energiförörjning utgörs av klimatpåverkande energikällor är jag övertygad om att alla alternativ behövs och att då förespråka avveckling kommer att leda till ökade utsläpp, vilket jag finner allt annat än kortsiktigt.

  ”…är det inga som helst problem att avveckla kärnkraften till 2020.”

  Är felaktigt erfarenhetsmässigt jmf. det jag sagt om avvecklingsplanen till 2010. Din hänvisning till naturskyddsföreningens text ger inga klara svar för den svenska energi stuationen. Men energikomissionen/svd räknade på vad avvecklingen av de två reaktorerna i barsebäck skulle innebära om man ersatte det med vindkraft och då måste man bygga 6 000 verk till en kostnad av 33 miljarder på en yta av 400-500kvaderatkilometer. Det var just detta man inte gjorde då utan barsebäck kom att ersättas av först polsk kolkraft och sedan i större utsträckning de uppgraderade kärnkraftverken.

  Sen motsäger IPCC och IEA kärnkraften på intet sätt, utan snarare stärker regeringens proposition (vilken jag instämmer i) där de förnybara ges en mycket viktig roll.

 11. Emil Strand skriver:

  Professorn och tillika Fp riksdagsledamoten Hamilton belyser mycket bra vad effekterna av endast stängningen av de två reaktorerna inneburit samt hur det går med att ersätta kärnkraften med förnyelsebara energikällor:
  http://hamiltonsblandning.blogspot.com/2009/02/sahlin-slarvar-med-sanningen-om.html

 12. Fredrik Brange skriver:

  Här är en artikel som du borde läsa Emil http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4389152.ab. Visst ska man ta den med en nypa salt, men det visar ändå på att de modeller som ”är så säkra” förr eller senare ändå visar sig ha brister som vi inte kan förutse. Hur vet vi att metoderna är säkra? Vi har ju knappast testat dem i 100 000 år…

 13. Emil Strand skriver:

  Med en nypa salt??

  Detta är en typisk sensationsartikel och den är rolig att läsa eftersom totalt ovetenskpliga slutsatser dras på ett sätt som ju tyvärr är typiskt för
  1) Aftonbladet 2) journalistik om kärnkraft

  Låt mig börja med att konstatera att även om vi förvarade kärnavfallet helt utan koppar kapsalar så är det ingen fara och detta borde alla som besökt den flytande utställningen som SKB har på Sigyn veta. Hela konceptet bygger ju på flerfaldiga säkerhetsbariärer, vilket jag tror du vet.

  Sen är det ju också roligt med uttalandet om:
  ”– Konsekvenserna skulle bli katastrofala. Någon sanering skulle inte vara möjlig. Vi skulle tvingas till evakueringar under oöverskådlig tid.” Och vem säger då detta jo en doktor i korresionslära vars kunskaper torde vara relativt begränsade avseende: Radioaktivitet, evakueringsbehov, geologi samt sanering kring Neukleära händelser.

  Frågan vi borde ställa oss är snarare varför nöjer sig ab med rubriken:”Kärnavfallet kan sippra ut.” Och varför inte ”Massevakuering överhängande risk där kärnavfallet slutförvaras” Eller liknande. Mitt svar på detta är att till och med aftonbladetjournalisterna förstår att de är ute på hal is!

 14. Emil Strand skriver:

  Men om vi skulle se på kärnavfallsfrågan från ett mer seriöst perspektiv så uttalar sig Professorn i energiteknik Björn Karlsson i studio ett i P1 (mycket trovärdigt vetenskapligt resp. trovärdigaste nyhetsprogrammet i Sverige)

  Och där förklarar han att det inte är något problem för om man väljer upparbetning och transmutation så kan man få ner förvaringstiderna till 20-30 år (!!). Men som vanligt i kärnkraftsdebatten har ju detta knappast tagits upp utav journalister. Jag frågade själv Chefen för SKB i somras varför man inte väljer upparbetning som man tidigare gjort och detta beror på opinionen är mot både transporterna och det faktum att det svenska kärnavfallet befinner sig utomland under en kort period. Och nu bekräftar Karlsson detta med citatet ”…men man har bestämt sig opinionsmässigt för att det inte finns någon lösning”

  Lyssna gärna från 12.00 minuter in i programmet om vad energiteknikprofessorn säger: http://www.sr.se/webbradio/?type=db&Id=1584962&BroadcastDate=&IsBlock=0

 15. Fredrik Brange skriver:

  ”Låt mig börja med att konstatera att även om vi förvarade kärnavfallet helt utan koppar kapslar så är det ingen fara (…)”

  Hur vet vi det? Jag skulle bli glad om du kunde besvara följande fråga: Hur kan vi veta att en metod är helt 100 % säker när vi inte har testat den under så lång tid som den ska vara säker?

 16. Emil Strand skriver:

  Nej, det är klart att man inte kan veta det till 100%. Nämn den politisk lösning eller lösning överhuvudtaget i mänsklighetens historia som varit 100% säker.

  Men skb skriver att ”Berget och det stora djupet håller det använda bränslet avskilt från människa och miljö.” (http://www.skb.se/Templates/Standard____14883.aspx)Så även om leran också avlägsnas torde risken vara minimal att det radioaktiva materialet kan utgöra någon fara.

  Sen är det interessant att du ofta i EMU debatten hävdat att en majoritet av ekonomiprofessorerna är för EMU. I kärnkraftsdebatten kan jag inte minnas att jag stött på en enda kärnfysikprofessor som är emot kärnkraft. Så om du är konsekvent i politiska ställningstagandena så tycker jag du drar mycket märkliga slutsatser avseende kärnkraft.

 17. Fredrik Brange skriver:

  Glöm inte att vissa oförutsedda förändringar, så som rörelser tektoniska plattor, jordbävningar etc, kanske inte kan förutses idag. 100 000 år är ju rätt lång tid… Så det finns alltså en risk att avfallet läcker ut.

  Jag tycker att det är ett starkt argument att många kärnfysiker förespråkar kärnkraft. Men samtidigt är jag kritisk till kalkyleringar om framtiden. Ekonomiprofessorernas inställning till EMU är ju inte någon garanti för att det skulle vara bra för Sverige att införa euron, men det är ett starkt argument för euro. På samma sätt gäller för kärntekniken. Men i båda fallen kan det förstås hända oförutsedda händelser. Precis som jag tar det ekonomiprofessorer säger med en ”nypa salt”, tar jag det kärnfysiker säger med en nypa salt. I fallet med kärntekniken ser jag dock det som katastrofalt om något oförutsett skulle hända som kanske äventyrar säkerheten för slutförvaret.

  Så även om slutförvar och hanteringen av kärnavfallet är mycket säkert och risken mycket liten, så är det väldigt mycket man riskerar om någonting händer. Jag tycker inte att vi ska äventyra vår miljö på detta sätt, trots att risken är mycket liten för att ett sådant skräckscenario ska inträffa. Lägg därtill att det finns alternativ som är bättre än kärnkraft. Björn Karlsson, professor i energisystem, säger att vi skulle kunna klara oss utan kärnkraft. Han säger också att det viktigaste är att vi effektiviserar vår elkonsumtion.

 18. Emil Strand skriver:

  ”I fallet med kärntekniken ser jag dock det som katastrofalt om något oförutsett skulle hända som kanske äventyrar säkerheten för slutförvaret.” Och ”…är det väldigt mycket man riskerar om någonting händer. ”

  Vad är det du fruktar så mycket med radioaktiviteten? Även om det värstascenariot skulle inträffa talar vi maximalt om en lokal kontamination av grundvattnet. Och då finns det möjlighet att ta upp det radioaktiva materialet då slutförvaret är så konstruerat. Det är inte så lätt för mig (och flertalet kärnkraftsförspåråkare) att argumentera mot rädsla som saknar all vetenskaplig underbyggnad.

  Sen är det givetvis helt rätt att vi kan spara bort en stor del kärnkrafts elen. Men detta innebär till stora delar oöverskådliga konsekvenser för vår basindustri, andra elintensiva varksamheter som tågtransport mm., säkerheten i elförsörjningen. För att inte tala om de stora kostnader detta skulle innebära.

 19. Fredrik Brange skriver:

  ”Även om det värsta scenariot skulle inträffa talar vi maximalt om en lokal kontamination av grundvattnet. Och då finns det möjlighet att ta upp det radioaktiva materialet då slutförvaret är så konstruerat.”

  Du förutsätter att människan finns kvar, och att vi dessutom känner till vad som finns i förvaren. Hur kan vi till exempel vara säkra på att inte avfallet grävs upp av människor eller annat liv som inte är medvetna om att det är radioaktivt avfall?

  Jag är vanligtvis en stark anhängare av teknik, och sätter mycket tilltro till forskning och vetenskap. Men jag anser också att det är viktigt att inte betrakta vetenskapen som en sanning. Det som är så bra med vetenskapen är just att man reviderar sina teorier och modeller efter hand som att man upptäcker att de är felaktiga. Därför vill jag inte förlita mig helt på vad till exempel kärnfysiker säger. Kärnfysiker har haft fel tidigare i historien, och fler fel kommer att uppdagas. Då ska vi ju inte försätta oss i en situation där hela vårt samhälles existens förutsätter att det vi vet idag är helt korrekt.

  ”För att inte tala om de stora kostnaderna detta skulle innebära.”

  Industrin skulle tjäna på att effektivisera energiförbrukningen. Björn Karlsson säger att svensk industri, oavsett om vi har kärnkraft eller inte, måste energieffektivisera därför att den inte klarar av fler kostnadsnackdelar. När elpriset ökar till ”europeisk nivå” kommer detta att bli en nödvändighet.

 20. Emil Strand skriver:

  Nej, det gjorde jag inte. Ty oberoende om människan finns eller inte så hävdar jag att en lokal kontamination av grundvatten är det värsta som rimligen kan inträffa. Men visst kan man spekulera i att främmande varelser gräver upp avfallet osov.

  ”Då ska vi ju inte försätta oss i en situation där hela vårt samhälles existens förutsätter att det vi vet idag är helt korrekt.”

  Men att i dessa samanhang tala om hela vårt samhälles existens tycker jag är lite väl fantasibaserat.

  Sen är det inte bara kostnader för industri utan även hushåll. Jag kan svårligen se nackdelar med ett lägre elpris i inte bara Sverige utan även ett Europa som satsar på miljövänlig kärnkraft och blir oberoende kolkraft och rysk gaskraft. Det finns ju ingen motsättning mellan effektivisering och mer kärnkraft.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: