Vad var det jag sa?

8 augusti 2010

Nu när det är mycket diskussion om barnpornografilagen efter att en person dömts för att ha innehaft serieteckningar som ansågs föreställa barn i sexuella situationer vill jag påpeka att jag skrev ett inlägg om barnpornografilagen redan för ett bra tag sedan där jag påpekade brister på denna bloggen.

Förhoppningsvis får vi lite sans i diskussionen om barnpornografi nu och kan se till att den inriktas på sådant som verkligen borde vara straffbart.

Tecknade bilder bör inte vara straffbara. Datorframställd barnpornografi som är så verklighetstrogen att den inte kan skiljas från riktig barnpornografi kan vara förbjuden för att undvika bevissvårigheter.

För övrigt bör brottet olaga våldsskildring också avskaffas. Detta förbjuder våldspornografi, även om det är klart att ingen människa skadats, baserat på grumliga spekulationer om att det påverkar människors syn på sexuella relationer. Likheten med argumenten för den expansiva barnpornografilagstiftningen torde vara slående.

Annonser

Dags för teknikneutral yttrandefrihetsrätt?

26 juli 2010

Tre av Sveriges grundlagar innehåller bestämmelser om yttrandefrihet. Regeringsformen innehåller ett allmänt hållet stadgande om att medborgare har rätt till yttrandefrihet och angiver för vilka syften den kan inskränkas.

Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckfriheten, alltså under vilka förutsättningar som personer kan åtalas för saker de skrivit i böcker och tidningar. Den innehåller bestämmelserna om ansvarig utgivare för tidningar t ex.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar yttrandefriheten för medier som radio, TV och Internet.

De svenska grundlagarna är i en internationell jämförelse relativt detaljerade. De är också anmärkningsvärt teknikbundna. Således har tryckta skrifter ett helt annat skydd än handskrivna eller muntliga uttalanden.

En helt teknikneutral yttrandefrihetslagstiftning är knappast aktuell i Sverige. Länder som USA, vars yttrandefrihetslagstiftning inte nämner något om olika tekniker, har också en mindre detaljerad lagstiftning där rättspraxis får avgöra den närmare innebörden av lagstiftningen. Och denna praxis är sällan teknkneutral.

Exempelvis anses det i USA att muntliga uttalanden har en potential för att ge upphov till slagsmål på ett annat sätt än tryckta skrifter och därför kan t ex forölämpning förbjudas om den sker muntligen i större utsträckning än om den sker skriftligt.

Men jag tycker man kan ta steg i riktning mot mer teknikneutralitet. Således finnse det ingen anledning att dra gräns mellan trycka skrifter och andra skrifter. Och skyddet för muntliga uttalandan kan stärkas genom att uppräkningen av tillåtna inskränkningar blir mer preciserad, i likhet med vad som gäller för tryckta skrifter.

En annan förändring jag skulle vilja se är att samtliga straffbestämmelser flyttades till vanlig lag, inte grundlag.


Tack för mig

23 december 2009

Jag har beslutat mig för att sluta skriva på denna bloggen för i alla fall den närmaste tiden.

Jag har mindre tid för bloggskrivande nu än innan och av det, och några andra skäl, väljer jag att koncentrera mig på mina andra bloggar.

Ni kan följa vad jag skriver om politik i fortsättningen på http://komplexaanalyser.wordpress.com/


Folkomrösta inte om euron snart igen

15 december 2009

Majoriteten av väljarna röstade nej till att gå med i EMU när vi hade folkomröstning. Det beslutet bör respekteras. Att opinionsmätningar säger att för tillfället är euron populärare än någonsin bör inte spela någon roll.

Beslut om att gå med i en valutaunion eller stå utanför bör ses som långsiktiga beslut. Hade vi gått med i valutaunionen hade det inte varit tal om att ompröva vårt beslut i dagsläget genom en ny folkomröstning och det vore orimligt att gynna ja-sidan genom att den kunde hålla folkomröstning efter folkomröstning tills folket tröttnade eller av andra skäl röstade jag. (Som på Irland med fördraget ungefär.)


SVT och prinsessbröllopet

7 december 2009

SVT ska tydligen direktsända från bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Ska vi hoppas att public service därmed kommer stå för en kritisk granskning av detta bröllop?

Kommentarerna från Eva Hamilton verkar dock inte uppmuntrande. Hon framhåller det som ett gemensamt enande evenemang för hela folket.

Hovet har själv fått välja vem som ska sända evenmanget. Man kan ju undra om de valt SVT ifall de inte trodde bevakningen skulle bli tillräckligt okritisk och hyllande. Men jag kanske blir överraskad. Enligt hemsidan ska de visa program om monarkin i samband med bröllopet. Förhoppningsvis tar de chansen att problematisera monarkins roll samtidigt.


Ett intressent arbetsmarknadspolitiskt experiment

4 december 2009

IFAU har nyligen presenterat resultatet av ett experiment där man har jämfört privata arbetsförmedlingar med den vanliga statliga.

I tre län har slumpvist utvalda personer, tillhörande någon av grupperna funktionshindrade, utlandsfödda eller ungdomar erbjudits möjlighet att gå till privata arbetsförmedlingar istället för den vanliga. De privata arbetsförmedlingarna hade starka incitament att förmedla jobb erftersom deras betalning till stor del var beroende av det.

Resultatet antyder att de privata arbetsförmedlingarna verkar lyckas ungefär lika bra som den vanliga arbetsförmedlingen. Det är ett intressant resultat och nog inte vad regeringen väntat sig.

Eftersom resultatet genomförts som ett experiment är resultaten hyggligt säkra. Man ska dock akta sig för att extrapolera resultaten för långt. Effekten i andra situationer än den studerade, t ex för andra grupper, har inte mätts.

Sammantaget vill jag nog ändå påstå att förhoppningar om att upphandling av arbetsförmedlingstjänster skulle vara en lösning för att minska arbetslösheten bör uppges tills vidare.

Regeringen och Arbetsförmedlingen bör berömmas för att ha genomfört detta experiment. Förhoppningsvis är det inte det sista på det arbetsmarknadspolitiska området.


Minareter i Schweiz

30 november 2009

I går folkomröstade Schweiz om att förbjuda minareter. Som ni säkert fått reda på så vann de som ville förbjuda minareter.

Det är ett solklart angrepp på religionsfriheten. Jag är övertygad om att det strider mot Europakonventionen. Normala plan- och byggbestämmelser är förvisso tillåtna enligt konventionen så det finns ingen absolut rätt att bygga minareter.

Men här förbjuder man inte minareter enligt någon neutral princip som t ex en högsta höjd på byggnader utan genom att förbjuda dem just på grund av dess religiösa symbolik och en sådan diskriminerande lagstiftning måste rimligtvis vara otillåten. Eftersom Schweiz faktiskt är ansluten till Europakonventionen, vilket jag inte hade trott, kan vi vänta oss ett rättsfall kring det.

Enligt en mindre juridisk och mer ideologisk bedömning är beslutet också dåligt. Man angriper en minoritets mänskliga rättigheter baserad på rädsla och grumliga idéer om att sända politiska signaler till den muslimska världen.

Det lär inte bli lättare för muslimska stater att reformeras i riktning mot att respektera sina minoriteters rättigheter av sådana här åtgärder. Och inte lär integrationsproblemen i Schweiz bli mindre av att man alienerar en minoritet på det här viset. Men de principiella skälen räcker gott för att motsätta sig beslutet även utan dessa konsekvensetiska övervägandena.

Läs hela inlägget här »