Dags för teknikneutral yttrandefrihetsrätt?

26 juli 2010

Tre av Sveriges grundlagar innehåller bestämmelser om yttrandefrihet. Regeringsformen innehåller ett allmänt hållet stadgande om att medborgare har rätt till yttrandefrihet och angiver för vilka syften den kan inskränkas.

Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckfriheten, alltså under vilka förutsättningar som personer kan åtalas för saker de skrivit i böcker och tidningar. Den innehåller bestämmelserna om ansvarig utgivare för tidningar t ex.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar yttrandefriheten för medier som radio, TV och Internet.

De svenska grundlagarna är i en internationell jämförelse relativt detaljerade. De är också anmärkningsvärt teknikbundna. Således har tryckta skrifter ett helt annat skydd än handskrivna eller muntliga uttalanden.

En helt teknikneutral yttrandefrihetslagstiftning är knappast aktuell i Sverige. Länder som USA, vars yttrandefrihetslagstiftning inte nämner något om olika tekniker, har också en mindre detaljerad lagstiftning där rättspraxis får avgöra den närmare innebörden av lagstiftningen. Och denna praxis är sällan teknkneutral.

Exempelvis anses det i USA att muntliga uttalanden har en potential för att ge upphov till slagsmål på ett annat sätt än tryckta skrifter och därför kan t ex forölämpning förbjudas om den sker muntligen i större utsträckning än om den sker skriftligt.

Men jag tycker man kan ta steg i riktning mot mer teknikneutralitet. Således finnse det ingen anledning att dra gräns mellan trycka skrifter och andra skrifter. Och skyddet för muntliga uttalandan kan stärkas genom att uppräkningen av tillåtna inskränkningar blir mer preciserad, i likhet med vad som gäller för tryckta skrifter.

En annan förändring jag skulle vilja se är att samtliga straffbestämmelser flyttades till vanlig lag, inte grundlag.

Annonser

Kommentar till grundlagsutredningen

20 december 2008

Grundlagsutredningen har presenterat sitt betänkande med förslag på förändringar av grundlagen. Några av förslagen kommenterar jag nedan.

Spärren vid personval sänks till 5%. Många borgerliga tycker det är bra eftersom det ”ger väljarna mer makt”. Det tycker jag är ett för enkelt synsätt. Om majoriteten skulle vilja ha exakt den ordning som som finns på partilistan t ex så kan de kanske inte få det på grund av en liten minoritet som föredrar en kandidat. Vad som är väljarnas vilja är faktiskt svårt att alltid entydigt definiera, vilket illustreras av t ex Arrows sats . Vad förändringen kommer ge är mindre partidisciplin vilket kan vara både bra och dåligt. Jag tycker förändringen ska bedömas på just sådana pragmatiska utgångspunkter snarare än att utgå att den per definition är mer demokratisk.

Läs hela inlägget här »


Nej till författningsdomstol

20 maj 2008

Ibland föreslås det att Sverige ska införa en författningsdomstol. Nyligen var det vissa av ledamöterna i gundlagsutredningen som föreslog det bland annat. Men trots att jag ofta hört det föreslås har jag aldrig egentligen hört något arument för varför det skulle behövas.

Läs hela inlägget här »


Några justeringar av grundlagen

10 februari 2008

Sveriges grundlagar ändras rätt ofta och just nu sitter det en till utredning som ska presentera ett förslag till en revidering av dem. Den har ett brett mandat, dock inte omfattande grunderna för statskicket eller frågan om republik.

För attt underlätta deras jobb tänkte jag här presentera ett antal justeringar av grundlagen de borde föreslå.

Läs hela inlägget här »